ant.sk/rems
REMS akciaREMS akcia

Rems Multi-Push pomôže aj správcom

Prečítajte si o európskej norme EN 806-4, ktorá sa v súčasnosti etabluje aj na Slovensku, ktorá sa týka hlavne dodávateľov vody, ale aj správcov a vlastníkov bytov (spotrebiteľov a dodávateľov pitnej vody).

Integráciou Slovenska do Európskej únie pristupujeme aj týmto k zjednocovaniu noriem aj v oblasti vodovodných potrubí vo vnútri budov. Z daného vyplýva, že sa problematika týka aj správcov bytových domov a dodávateľov pitnej vody, ktorí ju do bytových domov distribuujú.

REMS Multipush fertőtlenítő rendszer

Aké zmeny nastávajú?

Do noriem sa dostali pojmy a činnosti, ktoré sa týkajú správcov hlavne v prípadoch, kedy sa v bytovom dome realizovala napríklad rekonštrukcia rozvodov pitnej vody. V takom prípade musia byť zabezpečené zo strany správcu určité konkrétne činnosti – preplachovanie a dezinfekcia.

Aké sú zásady pri preplachovaní potrubia?

Vodovodné potrubie na pitnú vodu sa musí prepláchnuť pitnou vodou čo najskôr po montáži a tlakovej skúške, a pokiaľ je nutné, bezprostredne pred uvedením do prevádzky. Potrubie na studenú a teplú vodu sa musí preplachovať oddelene. Na preplachovanie musí byť použitá pitná voda. Do úvahy sa musí brať skutočnosť, že nečistoty vo vode môžu potrubie poškodiť (korózia, zlá funkcia). Ako preventívne opatrenie sa má použiť mechanický filter podľa EN 13443-1 (zachytávajúci nečistoty ≥ 150 µm). Ak sa potrubný systém nepoužíva ihneď po uvedení do prevádzky, musí sa v pravidelných intervaloch preplachovať (do 7 dní).

Novinkou je aj dezinfekcia vodovodného potrubia. Čo všetko táto novinka obnáša?

Pri dezinfekcii vodovodného potrubia platí zásada, že po prepláchnutí môže byť vodovodné potrubie na pitnú vodu dezinfikované, ak to stanovila zodpovedná osoba alebo úrad. Počas celého dezinfekčného postupu sa musí zaistiť, že nedôjde k žiadnemu odberu vody.

Ako sa realizuje preplachovanie a dezinfekcia?

V závislosti na veľkosti vodovodnej siete a usporiadaní potrubia sa môže potrubný systém preplachovať po častiach. Preplachovanie sa musí začať na najvyššom poschodí budovy a postupuje smerom dolu, poschodie za poschodím. Najnižšia rýchlosť vody pri preplachovaní rozvodu musí byť aspoň 2 m/s. Počas preplachovania sa musí voda vymeniť najmenej 20-krát. Odberné miesta, ktoré sú k dispozícii na stanovenom poschodí musia byť otvorené naplno, pričom je potrebné začať u odberného miesta, ktoré je najvzdialenejšie od stúpacieho potrubia. Po prepláchnutí v smere prietoku najvzdialenejším odberným miestom sa jednotlivé odberné miesta musia uzavrieť tak, že sa najskôr uzavrú tie, ktoré sú najbližšie k prívodu vody a postupne sa postupuje až k tým najvzdialenejším. Pri dezinfekcii musíme u používaných budov zabezpečiť náhradné zásobovanie vodou. Pokiaľ je potrebné vypustiť vodu použitú pre dezinfekciu potrubia do kanalizačného potrubia alebo do stoky, musí byť o tom informovaný príslušný úrad a táto voda sa smie vypúšťať až po vydaní súhlasu tohto úradu. Postupnosť dezinfekcie je nasledovná: vodovodné prípojky, prívodné potrubie, nádrže na vodu, rozvodné potrubie, pokiaľ je to vhodné.

Čím sa realizuje preplachovanie?

Na novú normu je pripravená spoločnosť  REMS. Začiatkom roku 2014 prináša na trh na tieto účely vhodné zariadenie – REMS Multi-Push. Je to jeden prístroj s viac, ako desiatimi programami špeciálne na preplachovanie a vykonávanie tlakových skúšok pomocou stlačeného vzduchu alebo vody. Prístroj je vhodný pre rozvody pitnej vody i kúrenárskych inštalácií.

Čo všetko je schopný tento prístroj vykonať?

Prístroj REMS Multi-Push SL alebo REMS Multi-Push SLW spĺňajú požiadavky normy EN 806-4. Prístroj je pripravený na preplachovanie vodou alebo zmesou vody a vzduchu, ale aj na dezinfikovanie, čistenie a konzervovanie vodovodných potrubí. Prístroj zabezpečuje vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesnosti stlačeným vzduchom. Je uspôsobený na vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesnosti vodou podľa skúšobných postupov A, B, C a iných. Funguje ako pneumatické čerpadlo, ale je použiteľné aj v úlohe pneumatického náradia.

Ako sa používa?

Prístroj je určený pre odborníkov, ktorí budú vykonávať pre správcov tlakové skúšky, preplachovanie aj dezinfekciu. Návod na použitie, ale aj navigáciu nájdeme v 26-tich jazykoch, Počas celého použitia je prístroj sústavne sledovaný a protokolovaný. Elektronická preplachovacia jednotka a jednotka pre vykonávanie tlakových skúšok s bezolejovým kompresorom REMS Multi-Push SL alebo REMS Multi-Push SLW sú od začiatku tohto roku pripravené plniť úlohy, vyplývajúce z nových noriem.

Záverom

Nová norma predpisuje podrobne spôsoby a činnosti, ktoré realizuje spravidla odborne zaškolená firma špecializovanými prístrojmi, ako sú spomenuté zariadenia REMS Multi-Push SL alebo REMS Multi-Push SLW. O podrobnostiach sa dozviete u zástupcov firmy REMS.

Zdroj: tzbportal

E-mail Facebook Instagram Linked In